Go to Top

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιστορία και Αγώνες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1948 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θεμελίωση Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Περισσότερα

1952 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανέγερση Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα Μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Περισσότερα

Το Καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | Ιεράπετρα 22.09.2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

1ο Άρθρο. Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και έδρα τον Δήμο Ιεράπετρας.

2ο Άρθρο.  Σκοποί – Μέσα

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών του Νοσοκομείου (Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας) Ιεράπετρας, των ασθενών καθώς και των εργαζομένων του.
2. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με όσα αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και της προσφοράς.
3. Η ανάδειξη του έργου του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία.
4. Η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας του Νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία και η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερο παραγωγικών σχέσεων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού που θα επιδιωχθεί από το Σωματείο είναι:

1. Η διαπίστωση των υφιστάμενων αναγκών και ελλείψεων του Νοσοκομείου της Ιεράπετρας
2. Η σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιατρικών κλπ μηχανημάτων, τροφίμων, ειδών ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών ειδών και την παροχή τους στο Νοσοκομείο.
3. Η διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, ημερίδων που θα αναφέρονται στα παραπάνω όπως επίσης και κάθε είδους κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
4. Η συνεργασία του σωματείου με άλλα σωματεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν ή επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, περιοδική έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού για τις δραστηριότητές αυτού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και έκδοση βιβλίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ του σωματείου.

3ο Άρθρο

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, ενώ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε πολιτικούς ή κομματικούς σκοπούς και δραστηριότητες. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τη νομοθεσία περί Σωματείων, είναι επιβοηθητική, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου, για την απρόσκοπτη και δωρεάν παροχή του Συνταγματικά προστατευόμενου αγαθού της υγείας, η οποία ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία.

4ο Άρθρο

Το σωματείο μπορεί να συμμετάσχει σε υπερκείμενη ένωση σωματείων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοτήτων, τηρώντας τους όρους του νόμου. Η συμμετοχή του σωματείου στις συνελεύσεις των άνω ενώσεων θα γίνεται με αντιπρόσωπο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με ένα αναπληρωτή του που μπορεί να είναι και μέλος του Δ.Σ ή απλό μέλος του σωματείου, το οποίο όμως έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5ο Άρθρο. Μέλη – Είσοδος

Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει καθένας και καθεμία που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και ενδιαφέρεται να συμμετέχει ενεργά εν όλω ή εν μέρει στις δραστηριότητες του σωματείου εφόσον:

α) το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση ενός (1) τακτικού μέλους του Σωματείου, στην οποία να δηλώνει αφενός μεν ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αφετέρου δε ότι θα εργασθεί για την επίτευξη των στόχων του σωματείου και

β) καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του στο μητρώο μελών.

Επίτιμα Μέλη μπορούν να αναγορευθούν από τη Γ.Σ, μόνο με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών του, μέλη που προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες ή εξυπηρετήσεις ή δωρεές στο Σωματείο και μοχθούν για την ευόδωση των σκοπών του, ανεξάρτητα από ιδιότητα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις ή συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99 και 100 του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί η στέρηση.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, εάν υποβάλει αίτηση προς το σωματείο για να γίνει μέλος τότε αυτή απορρίπτεται.

6ο Άρθρο.  

Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν στο ταμείο του Σωματείου:

α) το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€)
β) την ετήσια εισφορά η οποία ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€)
γ) έκτακτες εισφορές.
Τα ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη που καθυστερούν την ετήσια εισφορά τους δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις συνελεύσεις. Μέλη που καθυστερούν για ένα χρόνο την ετήσια εισφορά τους, διαγράφονται από το Σωματείο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί όμως να τους επανεγγράψει, εφόσον την καταβάλουν.

7ο Άρθρο. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα:

Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση, με την προϋπόθεση να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Να εκλέγει τα αιρετά μέλη του σωματείου, καθώς και τους τυχόν αντιπροσώπους αυτού και αναπληρωτές τους σε υπερκείμενη ένωση σωματείων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοτήτων.
Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του σωματείου και ως αντιπρόσωπος στις ανώτερες οργανώσεις στις οποίες τυχόν ανήκει αυτό, να συμμετέχει τις δραστηριότητες του και να ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης.
Δεν επιτρέπεται όμως να είναι συγχρόνως πρόεδρος δύο οργάνων του Σωματείου.
Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας του σωματείου.
Να απολαμβάνει τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά του ως μέλους του Σωματείου.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει την υποχρέωση:

Να συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
Να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως αυτού.
Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων τους.
Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου.
Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε σκοπό που δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και επιδιώξεων του Σωματείου.

8ο Άρθρο. Αποχώρηση – Απώλεια – Διαγραφή μέλους.

Κάθε μέλος αποχωρεί από το Σωματείο, εφ’ όσον ήθελε δηλώσει τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο προ ενός (1) μηνός και αφού προηγουμένως τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Σωματείο. Παραιτηθέντα μέλη, μπορούν να επανεγγραφούν, εάν το ζητήσουν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει δεκτή η αίτηση τους.

Ο θάνατος μέλους, ω μη γένοιτο, επιφέρει την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής.

Μέλος που θα διαπιστωθεί ότι έχει τα κωλύματα που πιο πάνω στο άρθρο 5ο αναφέρονται, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφ’ ότου έλαβε γνώση του κωλύματος.

Με απόφαση του Δ.Σ διαγράφεται από το σωματείο κάθε μέλος που αντιδρά συστηματικά στις νόμιμες ενέργειες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμπεριφέρεται ανάρμοστα και αναξιοπρεπώς προς την διοίκηση, τα μέλη ή υπαλλήλους του Σωματείου, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή της σωματειακής νομοθεσίας, που παρεμβάλει προσκόμματα που θίγουν τα συμφέροντα του Σωματείου ή προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς του και τα συμφέροντα του Νοσοκομείου.

Σε κάθε περίπτωση διαγράφεται μέλος αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Κάθε μέλος το οποίο αναπτύσσει μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Σωματείου, οφείλει να ενημερώνει το Δ.Σ. για το περιεχόμενο της δράσης του αυτής. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή εκθέτει το Σωματείο ή είναι αντίθετη στους σκοπούς του Σωματείου, τότε το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. για να αποφασίσει αυτή, την παραμονή ή μη του μέλους αυτού στο Σωματείο.

Την διαγραφή μέλους μπορεί να εισηγηθεί μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

Πριν τη λήψη της απόφασης διαγραφής του το μέλος ειδοποιείται εγγράφως με επιστολή η οποία του παραδίδεται είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, είτε με email, με την οποία καλείται σε ακρόαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής άπρακτης τεκμαίρεται ότι το μέλος έχει απολογηθεί.

9ο Άρθρο. Όργανα Σωματείου

Όργανα του σωματείου είναι:
1. η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.)
2. το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.)
3. η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
4. οι Αντιπρόσωποι σε ανώτατα όργανα

10ο Άρθρο. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποτελείται από όλα τα μέλη του, τα οποία είναι υποχρεωμένα να μετέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία.

11ο Άρθρο. Σύγκληση

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο τον μήνα Ιούνιο. Όταν υπάρχει ανάγκη ή τούτο ζητηθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση σοβαρού θέματος.

Η Γ.Σ συγκαλείται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση είναι γραπτή, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από το Γενικό Γραμματέα, με τη φροντίδα του οποίου κοινοποιείται σε καθένα από τα μέλη, 10 (δέκα) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία και αναγράφεται σε αυτή ο τόπος, η μέρα, η ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου. Μπορεί επίσης να δημοσιεύεται στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα στον τοπικό τύπο της Ιεράπετρας και να ανακοινώνεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

12ο Άρθρο. Απαρτία

Η Γ.Σ τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το ένα τρίτο (1\3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αποκλείεται η εκπροσώπηση απόντων μελών. Εφόσον βεβαιωθεί η απαρτία η Γ.Σ θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρις ότου περατωθεί η συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Όταν δεν κατορθώνεται απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, τότε καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα, μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) και όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών και αυτή έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται.

Αποφάσεις Συνέλευσης μελών που παίρνονται κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου είναι άκυρες.
Κάθε τακτικό μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Κατά την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει και παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατόν τα μέλη να εκπληρώσουν τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

13ο Άρθρο. Αποφάσεις 

Όταν συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού τον Πρόεδρό της και το Γραμματέα της, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μελών της Γ.Σ., οι οποίοι διευθύνουν την Γ.Σ. Μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο, εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντα ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που είναι παρόντα, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται στο καταστατικό αυτό.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, με ανάταση του χεριού και ουδέποτε δια βοής.

Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αφορά σε αρχαιρεσίες, σε ζητήματα μομφής προς τη διοίκηση ή ζητήματα προσωπικά. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται από την Γ.Σ 3μελής εφορευτική επιτροπή, η οποία έχει την επιμέλεια της συλλογής και διαλογής ψήφων, συντάσσει πρακτικό για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που το υπογράφουν τα μέλη της.

Εάν κατά την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά, αν τούτο είναι δυνατό. Αν δεν είναι, το θέμα επαναφέρεται σε άλλη Γ.Σ

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο γενικός γραμματέας παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, το απαραίτητο εκλογικό υλικό καθώς και την ψηφοδόχο που ελέγχεται και σφραγίζεται.
Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα, που δεν έχουν σχέση ή εργασία.

Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά, που υπογράφονται αρμοδίως και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

14ο Άρθρο. Αρμοδιότητες

Η Γ.Σ ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου αποφασίζει για τις υποθέσεις του Σωματείου, για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ασκεί την ανώτερη εποπτεία επ’ αυτών. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

Α. Οποιοδήποτε θέμα υποβάλλεται σ’ αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικό με την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου
Β. Την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους του Σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις σωματείων στις οποίες τυχόν ανήκει, την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική, διοικητική ευθύνη καθώς και την παύση από το αξίωμά τους, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδίως λόγω παράβασης των καθηκόντων τους ή αν διαπιστωθεί ανικανότητα για διαχείριση.
Γ. Αποφασίζει για την επιλογή των υπερκείμενων ενώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος το σωματείο ή τη διαγραφή τους από αυτές
Δ. Την έγκριση ή μη του ισολογισμού και του απολογισμού της προηγούμενης χρήσης και του προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.
Ε. Την αυξομείωση των εκάστοτε υφιστάμενων ποσών εγγραφής, συνδρομής, την μετατροπή (πχ από ετήσια σε μηνιαία), την επιβολή και το ύψος έκτακτων εισφορών στα μέλη του Σωματείου και περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό του έτους διάφορα έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά για τα μέλη του Δ.Σ., για την άσκηση των καθηκόντων τους.
ΣΤ. Την τυχόν αγορά, εκποίηση ή υποθήκευση των ακινήτων του Σωματείου, για τη στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτού και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων αυτού. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.
Ζ. Τη διάλυση του σωματείου και τον διορισμό των εκκαθαριστών.
Η. Την τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού του Καταστατικού.
Ι. Την εγγραφή μέλους, σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης από το Δ.Σ., ή την οριστική διαγραφή του από το Σωματείο.
ΙΑ. Την διαγραφή μέλους για σπουδαίο λόγο και εγκρίνει ή απορρίπτει απόφαση του Δ.Σ περί διαγραφής μέλους έπειτα από ένσταση ή προσφυγή του. Επίσης εγκρίνει ή απορρίπτει την πράξη του Δ.Σ περί αποβολής μέλους.
ΙΒ. Αποφασίζει, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επί σοβαρών θεμάτων του Σωματείου, για τα οποία το Δ.Σ κρίνει ότι δεν μπορεί το ίδιο να αποφασίσει
Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανατίθεται με το παρόν ή κατά το νόμο σε άλλο όργανο για να αποφασίσει.

15ο Άρθρο. Αρχαιρεσίες – Εφορευτική Επιτροπή

Κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερης χρονιάς μετά από την εκλογή του προεδρείου και την λογοδοσία, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων του Σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις στις οποίες τυχόν μετέχει. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό και οι σχετικοί νόμοι.

Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο και δυο γραμματείς, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες των εκλογών. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό, που αντικαθιστά τυχόν κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι δύο (2). Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών της. Εφόσον ήθελε οριστεί και Αντιπρόσωπος Δικαστικής Αρχής τότε χρέη προέδρου εκτελεί ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Δ.Σ. H ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή των καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις τυχόν υπάρχουσες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν υπερκείμενες ενώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού.

Επίσης φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει από την αίθουσα της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία καθώς και για τα συναφή με αυτή θέματα.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψήφιους, που έχουν εκλεγεί για τα αντίστοιχα όργανα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά των εκλεγμένων συμβούλων, τακτικών και αναπληρωματικών ως και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής, καθορίζεται με κλήρωση που ενεργείται από την εφορευτική επιτροπή.

Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ασκεί την Διοίκηση το νεοεκλεγέν Δ.Σ μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση ακυρώσεως της εκλογής, το παλαιό Δ.Σ μέσα σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της τελεσίδικης απόφασης συγκαλεί Γ.Σ για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

16ο Άρθρο. Αντιπρόσωποι Σωματείου

Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γ.Σ. και οι αντιπρόσωποι του Σωματείου με τους αναπληρωτές τους στις τυχόν υπάρχουσες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν υπερκείμενες ενώσεις, στις οποίες είναι μέλος το Σωματείο, η θητεία των οποίων είναι 2ετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις, στις οποίες μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, εκπτώσεως ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

17ο Άρθρο. Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γ.Σ εκλέγει ανά διετία εξελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και δυο (2) αναπληρωματικούς. Η επιτροπή δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποτεδήποτε της περιουσιακής διαχείρισης και της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου. Η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γ. Σ έκθεση για τη διαχείριση του σωματειακού έτους που έληξε. Στην ελεγκτική επιτροπή προεδρεύει εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους

18ο Άρθρο. Διοίκηση

1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που το αποτελούν 7 (επτά) μέλη, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και 3 Σύμβουλοι, μαζί με 5 αναπληρωματικά.

Η θητεία του είναι διετής.Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. θεωρείται τιμητικό αξίωμα και είναι άμισθη. Τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής (οικονομικού ανταλλάγματος) για προσφορά έργου οποιασδήποτε υπηρεσίας, ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται μόνο τα διάφορα έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που εγκρίνει ομόφωνα το Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Το ίδιο ισχύει και όταν τακτικά μέλη μετακινηθούν με ειδική εντολή για εκτέλεση υπηρεσίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται αλληλέγγυα για τις από αμέλεια ζημίες του Σωματείου και μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία.

Το Δ.Σ διοικεί το Σωματείο, βάσει των νόμων και του καταστατικού. Διαχειρίζεται την περιουσία του και τις υποθέσεις του, διορίζει και παύει υπαλλήλους του και συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς

19ο Άρθρο

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ, παύει έπειτα από έγγραφη παραίτηση του και αφού γίνει δεκτή από τη νόμιμη πλειοψηφία του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν και μετά από απόφαση του Δ.Σ αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό και ούτω καθεξής. Το αδικαιολόγητο διακριβώνεται κατόπιν ελέγχου και ουδείς κρίνεται χωρίς να αιτιολογήσει την απουσία του.

Κάθε παράβαση με υπαίτια πράξη ή παράλειψη των διατάξεων της νομοθεσίας για τα σωματεία ή του καταστατικού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του μέλους του Δ.Σ

20ο Άρθρο. Συγκρότηση Δ.Σ

Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του επόμενου κατά σειρά ψήφων εκλεγέντος συμβούλου, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση.

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα το σωματείο διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ δε μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο δια προσκλήσεως προς τον απερχόμενο Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, να παραδώσει μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από της προσκλήσεως, στο νέο Δ.Σ τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον απερχόμενο και το νέο Πρόεδρο του Σωματείου.

21ο Άρθρο. Συνεδριάσεις Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου ή οπουδήποτε αλλού, εντός της Δημοτικής Περιφέρειας όπου ευρίσκεται αυτή, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, κοινοποιούμενη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν τη συνεδρίαση.

Η κοινοποίηση γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γνωστοποιούνται οι προκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν εγγράφως ο πρόεδρος ή τουλάχιστον τρία (3) μέλη του και στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών το αργότερο από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ ή στο νόμιμο αναπληρωτή του, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική. Αν το Δ.Σ. συγκληθεί στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση.

Το Δ.Σ βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 μέλη του. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός και αν ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό διάφορη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού.

22ο Άρθρο. Εκλογή μελών Δ.Σ

Α) Εκείνοι που προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ, μετά την γνωστοποίησης της ημέρας των αρχαιρεσιών, με δελτίο τύπου, ανάρτηση της σχετικής απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του σωματείου και δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο, πριν ένα τουλάχιστον μήνα, αφού είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, υποβάλλουν την σχετική έγγραφη δήλωση τους προς το Δ.Σ του Σωματείου 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της Συνεδρίασης της Γ.Σ, η οποία δεν υπολογίζεται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για όλα τα όργανα του Σωματείου έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό δυο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών εκτός της 1ης Γ.Σ και κατά την υποβολή της αίτησής τους για υποψηφιότητα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Β) Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο. Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του σωματείου αμέσως μετά την ανακήρυξη. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

Γ) Κατά τις αρχαιρεσίες πρέπει να διανέμεται από την εφορευτική επιτροπή, σφραγισμένο ψηφοδέλτιο που να περιέχει όλους τους ανακηρυχθέντες υποψηφίους με αλφαβητική σειρά του επωνύμου. Τα ονόματα των υποψηφίων είναι γραμμένα με ίδιο για όλους γραφικό χαρακτήρα, με μελάνι χρώματος μπλε ή μαύρου πάνω σε χαρτί χρώματος λευκού.

Δ) Η προτίμηση των ψηφοφόρων εκδηλώνεται με σταυρό που μπαίνει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης μπορεί να είναι μέχρι 5. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε φάκελο λευκού χρώματος, κλείνεται και τοποθετείται στην ψηφοδόχο.

Ε) Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια: 1. Που αναγράφουν ονόματα υποψηφίων που δεν έχουν ανακηρυχτεί, 2. δεν είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Σωματείου, 3. περιέχουν στο σύνολό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο των πέντε, 4. φέρουν σταυρό προτίμησης με στυλό άλλου χρώματος, 5. φέρουν σημάδια τιθέμενα ευκρινώς για αναγνώριση του ψηφοδελτίου, 6. δεν φέρουν καθόλου σταυρό προτίμησης.

ΣΤ) Η συλλογή των ψηφοδελτίων γίνεται σε ψηφοδόχο κατάλληλα σφραγισμένη από την εφορευτική επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

23ο Άρθρο. Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση του στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Διοικεί το σωματείο, επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτού και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση της.
β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους ή αποδέχεται τυχόν δωρεάν παραχώρηση αυτών για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.
γ. Αποφασίζει την αποδοχή ή την αποποίηση δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου καθώς επίσης και για την αγορά κινητών πραγμάτων οποιασδήποτε αξίας σύμφωνα πάντα με τον σκοπό του.
δ. Αποφασίζει για την εγγραφή των μελών και τη διαγραφή τους και γενικότερα ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτά.
ε. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και το απολύει, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες των.
στ. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και τους υποβάλλει, μετά από προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση τους. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
ι. Διοργανώνει κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και αποφασίζει για τη συμμετοχή του σωματείου σε επιμορφωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και κάθε είδους δραστηριότητες που συνάδουν με τον σκοπό του.
ια. Αποφασίζει για τον τρόπο συνεργασίας του με άλλα σωματεία, ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και με τις κρατικές και διακρατικές Αρχές και Ενώσεις.
Ιβ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών κλπ, στρεφομένων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση απ’ αυτό αλλά και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

24ο Άρθρο. Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υποχρεούμενος να το πράξει όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Σωματείου.
2. Εκτελεί, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, εθνική (Δικαστική, Κρατική, Δημοτική κλπ) και υπερεθνική, τις τράπεζες και κάθε φύσης οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις αυτών, στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
4. Συνάπτει με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες υπό την επωνυμία του Σωματείου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.
5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, το οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, πληρεξούσιους δικηγόρους.
6. Υπογράφει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και μαζί με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή άλλο αξιόγραφο.
7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείριση του.
8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από τον Γενικό Γραμματέα.

25ο Άρθρο. Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, καθ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων, καθηκόντων και εξουσιών αυτού και ασκεί ειδικότερα έλεγχο επί των οικονομικών και του ταμείου του Σωματείου, αναπληρώνοντας και τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου.

26ο Άρθρο. Γενικός Γραμματέας

1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο, ενώ στα καθήκοντα του ανήκει και η φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου.

Τηρεί το μητρώο μελών του Σωματείου, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία του Σωματείου, εκτός από αυτά που η τήρηση τους ανήκει στα καθήκοντα άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις αυτού.

2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγραφα, πλην των ενταλμάτων πληρωμής, των χρηματικών εντολών, επιταγών κλπ αξιόγραφων και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντα του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

27ο Άρθρο. Ταμίας

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:
α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, επιταγή ή άλλο αξιόγραφο, καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης.
β. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, εισπράττοντας τις εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες, ενημερώνοντας το Δ.Σ για κάθε καθυστέρηση στην είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών και εισφορών, καθώς και γενικά κάθε έσοδο και πόρο του Σωματείου.
γ. Ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου, καθώς και τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα για πληρωμή ποσού μικρότερου ή ίσου των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, ενώ για πληρωμές άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση της Γ.Σ. πριν την πραγματοποίηση τους και σε κάθε ένταλμα που αφορά μια τέτοια πληρωμή θα πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης της Γ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή, ενώ σε κάθε περίπτωση πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Κάθε δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ ή τη Γενική Συνέλευση θα βαρύνει αυτόν που θα την πραγματοποιεί.
δ. Ο Ταμίας ευθύνεται ακόμη προσωπικά για τα ευρισκόμενα στο ταμείο χρήματα και είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή σε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι τριακόσια ευρώ (€ 500,00) για επείγουσες τυχόν δαπάνες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπου έχουν κατατεθεί θα γίνεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από τους νομίμους αναπληρωτές τους, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του ταμείου, βιβλίο εσόδων – εξόδων και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου και κάθε λογιστικό βιβλίο της διαχείρισης και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
ε. Συντάσσει τακτικά, κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου.
στ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σωματείο.
ζ. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του, από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του τελευταίου από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

28ο Άρθρο. Βιβλία Σωματείου

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν, ως νόμος ορίζει:
α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
η) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα της, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται, κατόπιν αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

29ο Άρθρο. Πόροι Σωματίου

Οι πόροι του Σωματείου αποτελούν:
Το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές, οι έκτακτες και εθελοντικές εισφορές, οι δωρεές (χρηματικές ή υλικές), επιχορηγήσεις ή κληροδοτήματα που διατίθενται στο Σωματείο, πρόσοδοι από την τυχόν ακίνητη περιουσία του καθώς επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι πόροι.

30ο Άρθρο. Τροποποίηση καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν προτάσεως πέντε (5) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν το προσχέδιο των προτεινομένων τροποποιήσεων, αλλιώς δεν συγκαλείται για τον σκοπό αυτό η Γ.Σ. Για την τροποποίηση απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Τα άρθρα που προτείνεται να τροποποιηθούν αναγράφονται ρητώς στην ημερήσια διάταξη.

31ο Άρθρο. Διάλυση Σωματείου – Εκκαθάριση

1. Το Σωματείο διαλύεται:
α. Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των δέκα.
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που απαιτείται να ληφθεί σε δυο έκτακτες Γ.Σ. Οι συνελεύσεις αυτές πρέπει να έχουν ειδικά συγκληθεί για τον σκοπό αυτό και να απέχουν μεταξύ τους χρονικά τριάντα (30) ημέρες. Σε κάθε μια από τις συνελεύσεις αυτές πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να ψηφίσουν υπέρ της διαλύσεως τα ¾ από τα παρόντα.
Με μέριμνα του Προέδρου η απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου κοινοποιείται μέσα σε ένα μήνα στο Πρωτοδικείο προκειμένου να γίνει η σχετική εγγραφή στα βιβλία του.
2. Μετά τη λύση του Σωματείου ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των σχετικών διατάξεων του Α.Κ
3. Αν διαλυθεί το Σωματείο η περιουσία του θα διατεθεί με απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει και για την διάλυσή του για το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας ή ανάλογο σκοπό. Η περιουσία του Σωματείου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

32ο Άρθρο

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και ενεργείται κάθε χρόνο από την εξελεγκτική επιτροπή και συντάσσεται από αυτήν.

Το Σωματείο διατηρεί λογαριασμούς σε τράπεζες στους οποίου κατατίθεται από το ταμείο κάθε ταμειακό υπόλοιπο. Οι λογαριασμοί πιστώνονται με τις τυχόν καταθέσεις μετρητών και επιταγών και χρεώνονται με τις τυχόν αναλήψεις και πληρωμές με επιταγές.

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσια χρήση και υποβάλλονται στην πρώτη Γ.Σ. της επομένης χρονιάς για έγκριση.

33ο Άρθρο. Κτήση εκμετάλλευση, διάθεση περιουσίας 

Η απόκτηση από επαχθή αιτία ακινήτου οποιασδήποτε μορφής αξίας ή κινητών μεγάλης αξίας, σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ γίνεται πάντοτε ύστερα από έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται με ενεργό ανάμιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Απαγορεύεται στο Σωματείο να παίρνει προμήθεια κατά την εκμετάλλευση της περιουσίας του. Δεν αποκλείεται όμως η σύναψη οικονομικά αποδοτικών ιδιωτικών συμφωνιών και συμβάσεων με τρίτους (επιχειρηματίες, επαγγελματίες κλπ) για την επωφελέστερη εκμετάλλευση της περιουσίας του.

Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό.
Κληροδοσίες και δωρεές από τρίτους γίνονται δεκτές αφού εγκριθούν από το Δ.Σ.

Κληρονομίες που καταλείπονται στο σωματείο, γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

34ο Άρθρο

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει περιφερειακά τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και στο μέσον φέρει την εικόνα ενός κέδρου.

35ο Άρθρο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από το Δ.Σ ή την Γ.Σ , σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων.

36ο Άρθρο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 36 άρθρα αφού εγκρίθηκε ομόφωνα κατόπιν ψηφοφορίας κατ’ άρθρο και στο σύνολο, κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του Σωματείου στην Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης, στις ….-……-2016, υπογράφεται από τα Ιδρυτικά του μέλη ως ακολούθως

Ιεράπετρα

Τα Ιδρυτικά Μέλη